پژوهش‌های ریاضی- اخبار نشریه
جلد 5 شماره 2 پاییز و زمستان 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها

-

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش‌های ریاضی:
http://mmr.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب