پژوهش‌های ریاضی- اخبار نشریه
جلد 9 شماره 4 زمستان 1402

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

-

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش‌های ریاضی:
http://mmr.khu.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب